Проекти

Управление на качеството в педагогиката

С управлението на качеството в педагогиката (PQM) са свързани високо изисквания към развитието на училищата.

През ноември 2006 беше публикувана качествената рамка за немските училища в чужбина, която дава ориентация на училищата в рамките на техните цели, мерки и резултати, а също така и създава ясна представа за изискваното качество на немското образование в чужбина.

Чрез сътрудничество между Централната служба за образование в чужбина и фондация Бертелсман системата за самооценка на училищата беше значително подобрена. Електронните формуляри за самооценка, разработени и в аспекти, специфични за чужбина (SEIS+), междувременно се използват от повече от две трети от немските училища в чужбина. Предварително формулярите бяха преведени на главните езици.

Въз основата на тази предварителна подготовка комисията за училищно дело в Германия въвежда през септември 2006 т.нар. инспектиране на немските училища в чужбина. Предпоставка за тази инспекция е вече проведена самооценка, както е инструментът Peer Review.

От 2008 по света действат общо 10 придружаващи процеса служители, които консултират и подкрепят немските училища в чужбина в прилагането на зададените в рамките на качеството в педагогиката задачи, както и при самостоятелно поставените им цели (основни принципи и цели, училищни планове, учебни програми, развитие на преподаването, самооценка, Peer Review, инспектиране, план за действие в училището и др. ).

Придружаващите процеса консултират училищата, като се съобразяват с отговорността на самите училища и техните решения относно процесите и акцентите в тяхната работа. По този начин набелязаните варианти, пътища и възможности за развитие остават иницитива на училището. Предписанията на PQM и особено качествената рамка за немските училища в чужбина остават задължителни за спазване.